Ang Si Angelita Maldita (part 1) ay ang seventh book sa Lukaret Series ni Camilla.

“Nagdududa na ako kung bakit galit na galit ka sa akin,” ani Warrior kay Angelita. Tumaas pa ang isang kilay nito. “Defense mechanism mo lang iyan dahil may gusto ka sa akin.”

Napaawang ang mga labi niya. “As if!”

Ngumiti ito, nanghahamon. “Gusto mong patunayan ko?”

Natigil siya sa pagpupumiglas mula sa pagkakahawak nito. “`Patiwakal ka!”

He flashed a sexy smile. “Sure. Pagkatapos kitang halikan…”

Advertisements